Skip to main content

[Tutorial] Hướng dẫn phát triển ứng dụng quản lý nhân viên đơn giản với JSF

Hôm nay mình lại trở lại để làm thêm một bài hướng dẫn làm ứng dụng web quản lý nhân viên, nhưng lần này mình sẽ sử dụng JSF

JSF, tên đầy đủ là JavaServer Faces, là một framework phát triển ứng dụng web Java giúp đơn giản hoá việc phát triển giao diện bằng cách sử dụng XHTML để viết mã nhằm giúp việc phát triển giao diện trở nên chặt chẽ hơn so với HTML

Để có thể thực hiện project này, bạn cần có:

Bắt đầu vào phát triển nào! 😀

Read More

[Tutorial] Sử dụng GitHub để tạo Maven Repository

Trước đây nếu bạn muốn publish thư viện Java của bạn lên Maven Central phải submit ticket lên SonaType JIRA để họ tạo repository cho bạn. Hay đơn giản hơn bằng cách sử dụng jitpack.io, tuy nhiên nếu bạn tạo Maven Repository với Repo Private trên GitHub, bạn chỉ được sử dụng thử trong 2 tuần.

Giờ đây chính GitHub cũng có giải pháp giúp tạo Maven Repository một cách đơn giản hơn bằng cách sử dụng GitHub Maven Plugin trên Maven Read More