Skip to main content

[Tutorial] Sử dụng GitHub để tạo Maven Repository

Trước đây nếu bạn muốn publish thư viện Java của bạn lên Maven Central phải submit ticket lên SonaType JIRA để họ tạo repository cho bạn. Hay đơn giản hơn bằng cách sử dụng jitpack.io, tuy nhiên nếu bạn tạo Maven Repository với Repo Private trên GitHub, bạn chỉ được sử dụng thử trong 2 tuần.

Giờ đây chính GitHub cũng có giải pháp giúp tạo Maven Repository một cách đơn giản hơn bằng cách sử dụng GitHub Maven Plugin trên Maven Read More